Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam
d.d. 30 november 2016 onder nummer 53/2016

ALGEMEEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 3 – OFFERTES
ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
ARTIKEL 5 – PRIJZEN
ARTIKEL 6 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 7 – LEVERING, LEVERTIJDEN, TERMIJNEN EN CONTROLE
ARTIKEL 8 – EMBALLAGE
ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM & BUMA/STEMRA/SENARECHTEN
ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 11 – VRIJWARING/AANSPRAKELIJKHEID KLANT
ARTIKEL 12 – GARANTIE EN RECLAME
ARTIKEL 13 – OVERMACHT
ARTIKEL 14 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PUBLICATIE
ARTIKEL 15 – UITVOERING
ARTIKEL 16 – HOOFDELIJKHEID
ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

HUUR & VERHUUR

ARTIKEL 19 – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ HUUR & VERHUUR
ARTIKEL 20 – BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT BIJ HUUR & VERHUUR
ARTIKEL 21 – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND

In de onderhavige algemene voorwaarden, en de Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

–    CT-AV: de heer C.J. Teunisse, handelend onder de naam CT-AV “De Audiovisuele Inrichters” en handelend onder de naam NarrowMedia Nederland, gevestigd te Rotterdam (KVK 24278881).

–  Klant: de (rechts)persoon die van CT-AV goederen, onderdelen en/of materialen koopt of huurt of daarvoor een offerte ontvangt, alsmede de (rechts)persoon die CT-AV opdracht geeft voor het verrichten van diensten of daarvoor een offerte ontvangt.

–  Consument-klant: de natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek

–  Hulppersonen: alle (rechts)personen die CT-AV inschakelt voor nakoming van een Overeenkomst.

–  Overeenkomst: de overeenkomst tussen CT-AV en de Klant, met inbegrip van de Consument-klant.

–  Overeenkomst op afstand: de overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:2309 lid 1 onder e Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen CT-AV en de Consument-klant.

–  Website: Alle websites, tablet- en phone apps van CT-AV.

2.1  Met het depot van deze algemene voorwaarden ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam zijn alle voorgaande voorwaarden van CT-AV vervallen.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle (toekomstige) rechtsverhoudingen tussen CT- AV en de Klant en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen CT-AV en de Klant, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.

2.3  Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door CT-AV zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

2.4  Afspraken met personeel en/of Hulppersonen binden CT-AV niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

2.5  Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6  Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.7  De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.8  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, dan wel ten aanzien van een Consument-klant niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

2.9  Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze algemene voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst van de algemene voorwaarden gelden.

3.1 Alle offertes en alle informatie op de website van CT-AV zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd betreft. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens op de website van CT-AV zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. CT-AV kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Indien een offerte of website een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard door de Klant, heeft CT-AV het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens of informatie is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De Klant kan daaraan geen rechten ontlenen. De betreffende gegevens zijn voor CT-AV slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door CT-AV is bevestigd. Offertes zijn mede gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1. hebben offertes van CT-AV een beperkte geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

4.1  De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke
aanvaarding of bevestiging door CT-AV van een opdracht van de Klant of door het feitelijk (beginnen met) uitvoeren van de betreffende opdracht door CT-AV. Bij Overeenkomsten van huur wordt onder feitelijk (beginnen met) uitvoeren van de opdracht verstaan: het ter beschikking stellen van de goederen, onderdelen en/of materialen aan de Klant.

4.2  Voor werkzaamheden en/of diensten waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

4.3  Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van de Klant.

4.4  CT-AV is gerechtigd de Overeenkomst onverwijld geheel of gedeeltelijk (buiten rechte) te ontbinden in geval van:
a. niet, niet tijdige, niet behoorlijke of niet volledige nakoming door de Klant van een of meer van de op hem rustende verbintenissen jegens CT-AV of wanneer CT- AV een gegrond vermoeden heeft dat de Klant niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig zal nakomen;

b. faillissement, surseance of onder curatele stelling van de Klant;

c. anderszins blijken van een (gegrond vermoeden van) gebrekkige liquiditeit van de Klant;

d. een besluit tot en/of het overgaan tot liquidatie van de Klant of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Klant of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van de Klant of indien de aard van de bedrijfsactiviteiten van de Klant wezenlijk wijzigt naar de mening van CT-AV;

e. indien beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Klant en dit beslag niet binnen veertien dagen wordt opgeheven;

f. indien de Klant CT-AV niet in staat stelt tot (af)levering c.q. daaraan niet meewerkt.

In al deze gevallen is CT-AV van haar nog niet uitgevoerde verbintenissen bevrijd, waarbij geleden verlies, gederfde winst en/of andere schade door de Klant aan CT-AV dient te worden vergoed, zulks onverminderd andere rechten van CT-AV, zoals het recht haar eigen verbintenissen op te schorten. Alle CT-AV toekomende bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling of waarschuwing is vereist.

4.5  CT-AV is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens de Klant in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

4.6  Opzegging van de Overeenkomst voordat de Overeenkomst is uitgevoerd of de duur waarvoor de Overeenkomst is aangegaan is verstreken, is slechts mogelijk indien dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.7  Behoudens in geval sprake is van een zodanige toerekenbare tekortkoming van de andere partij dat onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst gerechtvaardigd is, geldt in geval sprake is van een duurovereenkomst dat bij opzegging van die duurovereenkomst een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen dient te worden.

4.8  Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, blijft de Klant gehouden de overeengekomen prijs te voldoen, minus de besparingen die voor CT-AV rechtstreeks voortvloeien uit de opzegging van de Overeenkomst.

4.9 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Klant heeft tot gevolg dat CT-AV wordt bevrijd van haar garantieverplichtingen, voor zover van toepassing en voor zover wettelijk toelaatbaar.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1  Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2  Prijzen zijn in euro’s.

5.3  CT-AV behoudt zich het recht voor prijzen aan te passen in geval van vergissingen op offertes, facturen of andere documenten.

5.4  Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en materialen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is CT-AV gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5.5  De Consument-klant heeft na kennisgeving van een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door CT-AV plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst en het niet gaat om een wettelijke prijsverhoging. De ontbinding dient binnen 14 dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 6 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1  De betaling van de facturen van CT-AV dient effectief te geschieden in euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening, tenzij anders is overeengekomen. De Klant is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6.2  Bij alle Overeenkomsten ter waarde van € 4.000,– of meer dient de Klant 50% van het totaalbedrag uiterlijk 14 dagen voor aflevering c.q. aanvang huur te hebben voldaan aan CT- AV, tenzij anders is overeengekomen.

6.3  De op de bankafschriften van CT-AV aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.4  Indien de Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens CT-AV heeft voldaan, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de Klant de wettelijke (handels)rente verschuldigd (artikel 6:119(a) BW) over het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van CT-AV op volledige schadevergoeding op basis van de wet. Bij niet tijdige betaling worden alle bedragen die uit welke hoofde dan ook door de Klant aan CT-AV verschuldigd zijn per direct geheel opeisbaar, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is.

6.5  Alle kosten van invordering van het door de Klant verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Klant. CT-AV is gerechtigd deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde met een minimum van € 750,–.

6.6  CT-AV is gerechtigd naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Klant te verlangen, indien CT-AV goede grond heeft te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Wordt die zekerheid niet binnen 14 dagen verstrekt, dan is de vordering per direct geheel opeisbaar zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is.

6.7  De door de Klant gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens de oudste openstaande opeisbare factuur, ook indien de Klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

6.8  Facturen worden geacht door de Klant te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien CT-AV hiertegen niet binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

6.9  CT-AV blijft bij koop en verkoop eigenaar van het door haar verkochte en/of geleverde totdat de Klant de prijs voor het geleverde heeft voldaan.

6.10 CT-AV is bevoegd (bij niet-tijdige betaling) verkochte en afgeleverde of verhuurde goederen, onderdelen en/of materialen welke (nog) haar eigendom zijn terug te nemen en daartoe de ruimten en plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden. CT-AV is bevoegd -ter bewaring van haar rechten- derden te informeren omtrent haar eigendomsvoorbehoud.

6.11 In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 behoudt de Consument-klant zijn wettelijke bevoegdheid tot opschorting. Het bepaalde in artikel 6.5 is niet van toepassing op Overeenkomsten tussen CT-AV en een Consument-klant.

ARTIKEL 7 – LEVERING, LEVERTIJDEN, TERMIJNEN EN CONTROLE

7.1  CT-AV bepaalt de wijze van verzending van goederen, onderdelen en/of materialen.

7.2  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden gekochte goederen, onderdelen en/of materialen door CT-AV geleverd af fabriek/magazijn (EXW, Incoterms 2010) op de vestigingsplaats van de fabriek/het magazijn.

7.3  Op het moment dat gekochte goederen, onderdelen en/of materialen door CT-AV voor verzending gereed zijn gemaakt, gaat het risico met betrekking tot deze goederen, onderdelen en/of materialen (waaronder schade aan of verlies dan wel diefstal van deze zaken) over op de Klant.

7.4  Het bepaalde in 7.3 is niet van toepassing op Overeenkomsten van koop tussen CT-AV en een Consument-Klant. Bij die Overeenkomsten gaat het risico over op het moment dat de Consument-klant de goederen, onderdelen en/of materialen fysiek in bezit heeft verkregen.

7.5  Levertermijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst, nadat alle relevante bescheiden nodig of gewenst voor de uitvoering van de Overeenkomst door CT-AV zijn ontvangen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling/voorschotbetaling door CT-AV is ontvangen dan wel nadat eventueel overeengekomen zekerheid is gesteld door de Klant.

7.6  De door CT-AV opgegeven, dan wel overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. CT-AV zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.

7.7  Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming dient CT-AV schriftelijk door de Klant in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven. Overschrijding van een levertermijn leidt niet tot enige verplichting voor CT-AV tot betaling van aanvullende c.q. vervangende schadevergoeding aan de Klant. Deze bepaling laat onverlet: het wettelijke recht van de Consument-klant om de Overeenkomst te ontbinden ingeval een maximale leveringstermijn voor het gekochte van 30 dagen, gerekend vanaf de dag volgend op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt, wordt overschreden, tenzij de vertraging CT-AV niet kan worden toegerekend. De Consument-klant en CT-AV kunnen een andere termijn overeenkomen.

7.8  Levertermijnen zullen worden opgeschort indien en zolang de Klant niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens CT-AV, dan wel indien de Klant niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting voor het leveren van de goederen, onderdelen en/of materialen dan wel diensten noodzakelijke informatie en/of materialen te verschaffen.

7.9  CT-AV is gerechtigd geen nieuwe goederen, onderdelen en/of materialen te leveren, dan wel geen nieuwe diensten te verrichten indien en zolang de Klant niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens CT-AV.

7.10  CT-AV is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

7.11  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat vertraging ontstaat in de uitvoering, dan is CT-AV gerechtigd de levertermijn met het aantal dagen vertraging te verlengen, ook wanneer deze vertraging is veroorzaakt door dan wel is gelegen in een oorzaak die voor rekening en risico komt van een leverancier, personeel of Hulppersonen van CT-AV.

7.12  De Klant dient zorg te dragen voor een snelle en adequate inontvangstneming van de goederen, onderdelen en/of materialen. Indien is overeengekomen dat CT-AV de goederen, onderdelen en/of materialen vervoert, garandeert de Klant de goede bereikbaarheid van de plaats van aflevering.

7.13  Bij inontvangstneming van de goederen, onderdelen en/of materialen is de Klant gehouden terstond te controleren op direct waarneembare gebreken en tekorten. Afwijkingen en gebreken moeten door de Klant bij de inontvangstneming gespecificeerd op de vrachtbrief dan wel afleverbon worden aangetekend, bij gebreke waarvan zal vaststaan dat de goederen conform Overeenkomst zijn geleverd. Een kopie van de vrachtbrief dan wel afleverbon dient direct aan CT-AV te worden verstrekt.

7.14  De Klant is gehouden direct na aflevering van het gekochte te onderzoeken of het gekochte aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien dit in de visie van de Klant niet het geval is, dient hij CT-AV daarvan direct, doch uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

7.15  Niet direct waarneembare gebreken aan de goederen, onderdelen en/of materialen behoren onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk 10 dagen na voltooiing c.q. af- of oplevering schriftelijk aan CT-AV te worden gemeld.

7.16  Het bepaalde in 7.13, 7.14 en 7.15 is niet van toepassing op Overeenkomsten van koop tussen CT-AV en een Consument Klant. De Consument-klant dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na aflevering van de goederen onderdelen en/of materialen schriftelijk te reclameren.

7.17  Retournering van gekochte goederen, onderdelen en/of materialen zonder opgave van reden is uitsluitend toegestaan indien dit schriftelijk is overeengekomen en het gaat om door CT-AV rechtstreeks aan de Klant geleverde goederen, onderdelen en/of materialen. Retournering is voorts mogelijk bij Overeenkomsten op afstand waarbij de Consument-klant bevoegd gebruik maakt van het recht tot ontbinding, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 8 – EMBALLAGE

8.1  Door CT-AV meegeleverde pallets, rolcontainers, kratten, etc. moeten bij de eerstvolgende levering door CT-AV dan wel op eerste verzoek van CT-AV weer aan CT-AV worden geretourneerd. Tussentijds mag de Klant deze zaken niet voor andere doeleinden gebruiken. De administratie van CT-AV is voor beide partijen bepalend voor wat betreft het aantal wel/niet geretourneerde zaken.

8.2  de Klant is jegens CT-AV aansprakelijk voor het niet, dan wel het beschadigd afleveren van voormelde zaken bij CT-AV.

8.3  Indien speciale verpakking van goederen, onderdelen of materialen die door CT-AV moeten worden geleverd vereist is c.q. verlangd wordt door de Klant, is CT-AV gerechtigd de prijs daarvan door te berekenen aan de Klant.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM & BUMA/STEMRA/SENA- RECHTEN

9.1  CT-AV behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, presentaties, adviezen en calculaties, ook wanneer de Klant hiertoe een opdracht geeft.

9.2  Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrechten en copyright, met betrekking tot de van CT-AV afkomstige ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de Overeenkomst als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van CT-AV, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de Klant zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten -openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan CT-AV voorbehouden.

9.3  Het is de Klant niet toegestaan gegevens betreffende de door CT-AV gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden die hem bekend worden bij de uitvoering van de Overeenkomst te verveelvoudigen, aan derden te tonen of openbaar te maken.

9.4 Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA en/of SENA-rechten die voortvloeien uit het door de Klant ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch, hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede het vastleggen van muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via de door CT-AV geleverde of verhuurde apparatuur, goederen, onderdelen en/of materialen, zijn geheel voor rekening van de Klant. De Klant vrijwaart CT-AV uitdrukkelijk tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA.

9.5 Onverminderd het in 9.4 bepaalde vrijwaart de Klant CT-AV eveneens uitdrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van derden welke voortvloeien c.q. verband houden met uit het door de Klant vertonen en/of ten gehore brengen van muziek, andere audio en/of audiovisuele content, hetzij mechanisch, hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede het vastleggen van muziek, andere audio en/of audiovisuele content op gegevensdragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via de door CT-AV geleverde of verhuurde apparatuur, goederen, onderdelen en/of materialen.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 CT-AV is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van CT-AV, met dien verstande dat, met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 12 (Garantie en Reclame) voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen CT-AV verzekerd is.

10.2 CT-AV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, welke dan ook (waaronder bedrijfsschade, winstderving en/of imagoschade). De Klant dient zich desgewenst (ook) tegen deze schade te verzekeren.

10.3 Het bepaalde onder 10.2 is niet van toepassing in geval van schade van een Consument-klant.

10.4 CT-AV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Hulppersonen, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van deze Hulppersonen.

10.5 CT-AV is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied.

10.6 CT-AV is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten of ontstaan, doordat de Klant of een door deze ingeschakelde derde zich op het bedrijfsterrein van CT-AV bevindt.

10.7 CT-AV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van toepassing, gebruik en verwerking van het geleverde, noch voor schade als gevolg van het gebruik c.q. opvolging van door CT-AV verstrekte informatie of adviezen met betrekking tot het geleverde.

10.8 Indien en voor zover CT-AV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering van CT-AV voor die schade dekking verleent. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en CT-AV aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van CT-AV beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.9 De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van CT-AV zelf en/of diens bedrijfsleiding.

ARTIKEL 11 – VRIJWARING/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

11.1  Indien de Klant, op grond van het toepasselijke recht, deze algemene voorwaarden, dan wel op grond van enige Overeenkomst aansprakelijk is en CT-AV wordt in dat kader door een derde aangesproken, zal de Klant CT-AV volledig vrijwaren en de door CT-AV geleden schade vergoeden.

11.2  Indien CT-AV door een door de Klant ingeschakelde, dan wel voor of namens de Klant handelende, derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade welke is ontstaan door of tijdens het verblijf op het bedrijfsterrein van CT-AV, zal de Klant CT-AV vrijwaren en alle schade alsmede de kosten in en buiten rechte vergoeden.

ARTIKEL 12 – GARANTIE EN RECLAME

12.1  Door de garanties vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een Consument-klant uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

12.2  Een eventuele garantieverplichting van CT-AV strekt nimmer verder dan de garantiebepalingen van de fabrikant c.q. leverancier of importeur van de goederen, onderdelen en/of materialen.

12.3  Een eventuele door CT-AV verstrekte garantie is niet van toepassing wanneer door andere(n) dan CT-AV of door Hulppersonen van CT-AV werkzaamheden aan geleverde goederen, onderdelen en/of materialen zijn verricht.

12.4  Een eventueel verstrekte garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

a. onjuist onderhoud;
b. onjuist gebruik;
c. moedwillige nalatigheid;
d. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke van buiten komende oorzaak;
e. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;
f. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;
g. gebreken van bouwkundige aard.

12.5  Indien de Klant reclameert dient CT-AV direct in de gelegenheid te worden gesteld de eventuele afwijkingen en gebreken ter plaatse te (doen) inspecteren.

12.6  Indien het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant CT-AV in staat te stellen het ontbrekende alsnog af te leveren c.q. het gebrek te herstellen c.q. het geleverde te vervangen, zulks naar keuze van CT-AV. CT-AV blijft steeds bevoegd in plaats van herstel/vervanging een gedeelte van de overeengekomen prijs voor het geleverde te crediteren.

12.7  Onder niet beantwoorden van het geleverde aan de Overeenkomst wordt niet verstaan: geringe afwijkingen naar handelsgebruiken bepaald in kleuren, maten, gewichten, getallen of gegevens van dergelijke aard.

12.8  Iedere (rechts)vordering van de Klant jegens CT-AV ter zake non-conformiteit en/of schadevergoeding verjaart door verloop van 1 jaar na aflevering.

12.9  In een geval waarbij CT-AV twijfelt of het verzoek tot terugneming of vervanging van de Klant terecht was, zal CT- AV de teruggenomen goederen, onderdelen en/of materialen door een onafhankelijk deskundige kunnen laten bemonsteren en/of keuren. Als daarbij wordt vastgesteld dat geen sprake is van non-conformiteit, zal de Klant de voor de terugname of vervanging door CT-AV gemaakte kosten vergoeden.

12.10  Het reclameren ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens CT-AV.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

13.1 Indien CT-AV door overmacht van blijvende aard of voor een periode van meer dan dertig dagen wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is CT-AV gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van CT-AV op betaling door de Klant voor reeds door CT-AV verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel is CT-AV gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. CT-AV zal de Klant zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal CT-AV na een periode van dertig dagen alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor CT-AV tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, storingen in het bedrijf van CT-AV of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen van CT-AV en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van CT-AV kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Klant (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van CT-AV wordt tevens geacht overmacht te zijn van CT-AV.

ARTIKEL 14 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PUBLICATIE

14.1 CT-AV verzamelt en verwerkt informatie betreffende de Klant en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van de Klant (persoonsgegevens) in verband met het beheer van de relatie met de Klant. In het kader hiervan is CT-AV gerechtigd een analyse te maken van de persoonsgegevens om tot een betere service ten aanzien van de Klant te komen. CT-AV is tevens gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken met het oog op marketing en andere algemene doeleinden in verband met haar activiteiten. De Klant stemt ermee in dat CT-AV de persoonsgegevens verwerkt voor die doeleinden.

14.2 De Klant stemt er voorts mee in dat CT-AV persoonsgegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de Overeenkomst met de Klant uit te voeren.

ARTIKEL 15 – UITVOERING

15.1 CT-AV is gerechtigd Hulppersonen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

15.2 Het is de Klant niet toegestaan, noch gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, noch gedurende een periode van zes maanden na het einde van de Overeenkomst, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens CT-AV bij de Klant te werk gesteld of met door of namens CT-AV bij de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst voor de Klant betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,– voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

ARTIKEL 16 – HOOFDELIJKHEID

Indien met de Klant verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, onverminderd het recht van CT-AV een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarin de Klant is gevestigd.

17.3 het bepaalde in 17.2 geldt niet bij geschillen tussen CT-AV en een Consument-klant.

17.4 Indien deze voorwaarden worden vertaald, geldt ingeval van verschil van interpretatie tussen de Nederlandse en de vertaalde tekst, de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

  1. 18.1  CT-AV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  2. 18.2  De Klant wordt geacht de betreffende wijziging(en) te hebben aanvaard, indien CT-AV niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van CT-AV dat de wijziging(en) zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

HUUR & VERHUUR

ARTIKEL 19 – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ HUUR & VERHUUR

19.1  Goederen, onderdelen en/of materialen worden verhuurd voor de in de Overeenkomst bepaalde periode, met een minimum van 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het moment dat de goederen, onderdelen en/of materialen het magazijn van CT-AV hebben verlaten en eindigt op het moment dat de goederen, onderdelen en/of materialen weer terugkomen in het magazijn, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

19.2  De Klant is verplicht een door CT-AV vast te stellen borgsom over te maken of ter hand te stellen uiterlijk bij aanvang van de Overeenkomst. CT-AV is gerechtigd eventuele schade, kosten van reinigingen of andere vorderingen op de Klant (met inbegrip van vorderingen die voortvloeien uit andere Overeenkomsten met CT-AV) met die borgsom te verrekenen. Nadat de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zal CT-AV de borgsom terugstorten op een door de Klant opgegeven rekeningnummer, zonder dat CT-AV enige rente of vergoeding aan de Klant verschuldigd is.

19.3  De Klant of degene die namens de Klant het gehuurde in ontvangst neemt is verplicht zich te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. CT-AV is gerechtigd een tweede legitimatiebewijs te verlangen.

19.4  Voor beëindiging van de Overeenkomst voor verhuur van goederen, onderdelen en/of materialen geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 4.6 en 4.8 het volgende:
a. Opzegging of annulering van de Overeenkomst voordat met de uitvoering daarvan is aangevangen is mogelijk met inachtneming van het volgende:
– bij opzegging/annulering uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de datum waarop de huur volgens de Overeenkomst ingaat, zijn geen kosten verschuldigd;
– bij opzegging/annulering uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de datum waarop de huur volgens de Overeenkomst ingaat, is de Klant 25% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd;
– bij opzegging/annulering later dan 4 dagen voorafgaand aan de datum waarop de huur volgens de Overeenkomst ingaat, is de Klant de volledige overeengekomen huurprijs verschuldigd;

b. Overeenkomsten voor verhuur gedurende een periode tot 7 dagen zijn tussentijds opzegbaar, maar de Klant blijft in dat geval de volledige overeengekomen huurprijs verschuldigd;

c. Overeenkomsten voor verhuur van 7 dagen of langer kunnen door middel van een aangetekende brief worden opgezegd door ieder van partijen met inachtneming van een termijn van 2 x 24 uur.

19.5  Annulering en/of tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor de verhuur van goederen, onderdelen en/of materialen verplicht de Klant om het gehuurde onmiddellijk bij CT-AV terug te bezorgen.

19.6  Indien na einde van de Overeenkomst het gehuurde niet aan CT-AV wordt afgegeven, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en wordt de Klant onmiddellijk een gebruiksvergoeding verschuldigd gelijk aan tweemaal de overeengekomen huurprijs per dag of deel daarvan dat de Klant in verzuim is, zulks onverminderd het recht van CT-AV om afgifte van het gehuurde te verlangen en/of schadevergoeding (waaronder vergoeding van de vervangingswaarde van het gehuurde) te vorderen.

ARTIKEL 20 – BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT BIJ HUUR & VERHUUR

20.1  De Klant dient het gehuurde uitsluitend te gebruiken conform het doel waarvoor het gefabriceerd is en als goed huurder te behandelen, een en ander conform aanwijzingen / gebruiksaanwijzingen van (Hulppersonen van) CT-AV.

20.2  De Klant dient zorg te dragen voor passende en veilige opslag van het gehuurde.

20.3 In geval van diefstal, verlies of schade aan (delen van) het gehuurde, is de Klant verplicht daarvan terstond melding te doen aan CT-AV en om volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan het doen van aangifte in geval van diefstal, verlies of vernieling van het gehuurde. Bij gebreke hiervan is de Klant voor de ontstane schade aansprakelijk.

20.4 De Klant is ermee bekend dat het gehuurde niet door een verzekering van CT-AV gedekt is vanaf het moment dat het gehuurde het magazijn van CT-AV verlaat. De Klant is verplicht voor eigen rekening een passende verzekering af te sluiten en in stand te houden voor het gehuurde vanaf het moment dat het gehuurde het magazijn van CT-AV verlaat tot het moment dat het gehuurde weer in het magazijn van CT- AV aankomt. Schade die niet door de verzekering wordt gedekt, is voor rekening van De Klant.

20.5 De Klant is verplicht CT-AV steeds op eerste verzoek toegang te verschaffen tot het gehuurde, ook wanneer daartoe besloten plaatsen c.q. gebouwen moeten worden betreden.

20.6 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant het gehuurde voor eigen rekening en risico bij CT-AV af te halen en bij het einde van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico bij CT-AV terug te brengen, inclusief onderdelen die vervangen zijn, ook indien die vervangen onderdelen defect of beschadigd zijn.

20.7 Bij afhalen / inontvangstname van het gehuurde dient de Klant het gehuurde terstond te controleren op zichtbare gebreken.

20.8 De Klant is verplicht het gehuurde terug te brengen in de staat waarin De Klant het gehuurde aantrof bij afhalen / inontvangstname van het gehuurde.

20.9 Indien de Klant om welke reden dan ook niet in staat is het gehuurde op tijd terug te brengen, dient de Klant CT-AV daarvan onverwijld in kennis te stellen.

20.10 Het is de Klant niet toegestaan het gehuurde of (onder)delen daarvan onder te verhuren c.q. (om niet) beschikbaar te stellen aan derden, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van CT-AV.

OVEREENKOMST OP AFSTAND

ARTIKEL 21 – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND

21.1  In aanvulling op dan wel afwijking van het bepaalde in artikel

4.1 kan de Consument-klant de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door CT-AV.

21.2  In aanvulling op dan wel afwijking van het bepaalde in artikel 4 heeft de Consument-klant bij de Overeenkomst op afstand waarop de wettelijke bedenktijd van toepassing is, het recht om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden (herroepen) zonder opgaaf van reden binnen een termijn van 14 dagen (de bedenktijd). Wanneer CT-AV niet heeft voldaan aan haar wettelijke informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 12 maanden.

21.3  De Consument-klant is verplicht CT-AV binnen de bedenktijd ondubbelzinnig (bij voorkeur schriftelijk) kenbaar te maken dat hij van het wettelijke recht tot ontbinding gebruik maakt. Hij mag daarvoor gebruik maken van het modelformulier zoals opgenomen in bijlage I, deel B, Richtlijn 2011/83/EU. Desgevraagd zal CT-AV dit formulier verstrekken.

21.4  De bedenktijd om het in artikel 21.2 bedoelde recht uit te oefenen vangt bij de Overeenkomst op afstand inzake koop aan op de dag na ontvangst van alle producten van de betreffende Overeenkomst op afstand door de Consument- Klant of door een vooraf door de Consument-klant aangewezen en aan CT-AV bekend gemaakte vertegenwoordiger. De bedenktijd vangt bij een Overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten aan op de dag waarop de Overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten is gesloten.

21.5  Indien de Consument-klant bevoegd gebruik maakt van het in 21.2 bedoelde recht van ontbinding, dient de Consument-klant het product binnen 14 kalenderdagen nadat hij zijn beslissing tot ontbinding/herroeping aan CT-AV heeft kenbaar gemaakt deugdelijk verpakt (bij voorkeur in de originele verpakking) terug te zenden of af te geven aan CT-AV, conform de door CT-AV verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retour zenden is voor risico van de Consument-klant en de kosten van retourzending komen volledig voor rekening van de Consument-klant. De Consument-klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

21.6  CT-AV brengt bij bevoegd gebruik van het recht van ontbinding/herroeping geen andere kosten in rekening.

21.7  Uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product door CT-AV retour is ontvangen, betaalt CT-AV de betaalde prijs en eventuele betaalde kosten van levering aan de Consument- klant terug. Indien de Consument-klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door CT-AV aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden de bijkomende kosten daarvan niet door CT-AV aan de Consument-klant terugbetaald.

21.8  Het in artikel 21.2 tot en met 21.7 bepaalde geldt niet:
– bij de Overeenkomst op afstand inzake koop van audio- en/of video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument-klant de verzegeling heeft verbroken.
– bij de Overeenkomst op afstand inzake koop van producten die volgens specificaties van de Consument-klant zijn vervaardigd.
– bijdeOvereenkomstopafstandtothetverrichtenvan diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument-klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.