Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam
d.d. 30 november 2016 onder nummer 53/2016

Algemeen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 3 – OFFERTES
ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
ARTIKEL 5 – PRIJZEN
ARTIKEL 6 – BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 7 – LEVERING, LEVERTIJDEN, TERMIJNEN EN CONTROLE
ARTIKEL 8 – EMBALLAGE
ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM & BUMA/STEMRA/SENARECHTEN
ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 11 – VRIJWARING/AANSPRAKELIJKHEID KLANT
ARTIKEL 12 – GARANTIE EN RECLAME
ARTIKEL 13 – OVERMACHT

ARTIKEL 14 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN PUBLICATIE
ARTIKEL 15 – UITVOERING
ARTIKEL 16 – HOOFDELIJKHEID
ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

Huur & verhuur

ARTIKEL 19 – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ HUUR & VERHUUR
ARTIKEL 20 – BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT BIJ HUUR & VERHUUR
ARTIKEL 21 – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND