Privacy verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

CT-AV “Dé Audiovisuele Inrichters”, hierna te noemen CT-AV, gevestigd aan Hoefsmidstraat 44a, 3194 AA Hoogvliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CT-AV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • browsergegevens
 • ip-adres

Verder verwerken wij overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in (mail)correspondentie, telefonisch of bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CT-AV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de AVG zijn opgenomen, zoals gegevens over ras, geloof, gezondheid, politieke voorkeur, godsdienstige overtuiging of seksuele voorkeur.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ct-av.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Website statistieken

CT-AV maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij gebruiken Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat:

 • met Google Analytics een verwerkersovereenkomst is gesloten
 • uw ip-adres wordt geanonimiseerd
 • de optie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics is uitgezet
 • geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics

Nieuwsbrieven

CT-AV verstuurt zijn e-mail nieuwsbrieven via MailChimp en wij maken gebruik van de diensten van MailChimp voor het beheren van onze e-maillijsten. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Mailchimp en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

MailChimp gebruikt uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden. Onderaan elke nieuwsbrief e-mail staat een ‘unsubscribe’ link, waarmee u zich van de nieuwsbrief kunt afmelden. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen.

MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Ga naar https://mailchimp.com/legal/privacy/ voor meer informatie over de privacyverklaring van MailChimp.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CT-AV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om uw bestelling te verwerken
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het afhandelen van uw betaling
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief

CT-AV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CT-AV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk daarbij aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CT-AV) tussen zit, zoals bijvoorbeeld een automatische herinnering wanneer een factuur niet op tijd is betaald.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CT-AV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de gebruikelijke bewaartermijnen voor de verschillende (categorieën van) persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

CT-AV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CT-AV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CT-AV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CT-AV. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar: info@ct-av.nl. U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen naar:

CT-AV Dé audiovisuele inrichters
Hoefsmidstraat 44a
3194 AA Hoogvliet

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CT-AV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. CT-AV werkt onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast heeft CT-AV maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Dat kan per post naar ons vestigingsadres of per mail naar info@ct-av.nl.

Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met ons opnemen. Dat kan zowel per post als per mail via info@ct-av.nl.
Wanneer u niet tevreden bent over hoe CT-AV omgaat met uw privacy heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en de rechterlijke macht. U kunt hiertoe contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen in onze privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vindt u op onze website www.ct-av.nl. Wij raden u aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2018.

Onze contactgegevens

CT-AV Dé audiovisuele inrichters
Hoefsmidstraat 44a
3194 AA Hoogvliet

Telefoon: +31 (0)10 438 58 59
Inschrijfnummer KvK: 24278881
Website: https://www.ct-av.nl